ISKOLAFELKÉSZÍTÉS

Regisztráció:

Induló tanfolyam:

Szülői tájékoztató: 2019. február 16. szombat, 11.00

Felmérések: február hónap folyamán

                    időpontegyeztetés: e-mailben: bolcsbagolyerd@gmail.com

                                                  telefonon: +36-30-90-80-827

Tanfolyami időpontok: szombatonként 9-12-ig, összesen 8 alkalom

Első időpont: március 2.  

Utolsó időpont: május 4.

Díjak: 1 alkalom / 180 perc tízóraival: 5000.- ft 

          Bérlet (8 alkalom) : 40.000.- ft

         

A díj átutalással: 10403136-50526871-76671007 K&H Bank Kanyár András ev. (Megjegyzés: gyermek neve, tanfolyam megnevezése), ill. a helyszínen bankkártyával is fizethető.

A sikeres iskolakezdés meghatározó élmény gyermekeink életében. Aggodalmakkal és izgalmakkal teli időszak ez, melyre minden szülő igyekszik felkészülni. 

 

Az iskolában tanított hagyományos olvasástanítási módszerekkel, a szám- és mennyiségfogalom, műveletek elsajátításával azok a gyerekek birkóznak meg sikeresen, akiknél részképesség zavar nem áll fenn.

 

Évről évre egyre több az olyan, iskolába érkező

gyermek, aki egy vagy több területen küzd

képességhiánnyal. (pl.: téri tájékozódás zavara,

anyanyelvi gyengeségek, beszédmotorika gyengesége,

finommotorika elmaradása).

Az egyes részképesség hiányokból tanulási problémák

adódnak. Megfelelő, időben elkezdett prevencióval:

- az iskolai kudarcok megelőzhetőek

- időben, együttesen közbelépve megelőzhetjük a

   diszlexiát, diszgráfiát, diszkalkuliát

- kellő odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy a

   gyermekeknél magatartási probléma és  

   tanulási nehézség alakuljon ki.

A foglalkozásokról

 

 • A foglalkozások kiscsoportos formában zajlanak, maximum 10 fő

 • Az egyénre szabott differenciálás azért szükséges, mert a gyerekek eltérő képességekkel, készségekkel rendelkeznek. Az előzetes felmérések alapján egyénre szabott, differenciált anyagot állítunk össze az adott csoport számára.

 • A rövid, cselekvésbe ágyazott, játékos feladatok az alapkészségek megszilárdítását célozzák

 • Azoknál a gyerekeknél, akiknél figyelemzavar áll fenn, a gyorsan váltakozó feladatok megakadályozzák, hogy kiessenek a tanulási helyzetből

 • Vannak gyerekek, akiknél a szókincs aktivizálása és a verstanulás nehézséget jelent. Gyenge a kifejezőkészségük, korlátozott

      a beszédértésük, várhatóan nehézségeik

      lesznek az idegen nyelv tanulásában 

 • A gyerekek jelentős részénél a szókincs

      felidézése, a passzívból az aktív szókincsbe

      emelése nehézséget jelent. Ezért az iskola

      felkészítő foglalkozásokon a Meixner-módszer

      elvei mentén haladva,a szókincsfejlesztés és a

      mondatalkotási gyakorlatok nagy hangsúlyt 

      kapnak.

      A nyelvi grammatizmusok helyes használatát

     cselekvéshez kapcsolva gyakoroljuk

 • Feltérképezik, felszámolják az előforduló  képességhiányokat azokat megfelelő szintre hozzák

 • Kiegyenlítik az iskolába kerülő gyermekek  eltérő képessségszintjét

 • Kialakítják az olvasás, írás és számolás  előfeltételeit

 • Az előrehaladás feltétele, hogy a kisgyermek a csoporthoz igazított feladatokat készségszinten el tudják-e végezni

A fejlesztés területei

 

1. Olvasási készség fejlesztése

 

 • Téri tájékozódás (térirányok, térérzékelés, testséma, testrészek)

 • Síkbeli tájékozódás (oszlop, sor, vonalköz)

 • Egyensúly, keresztező mozgások

 • Dominancia megerősítése

 • Auditív emlékezet hangok utánzása:

-hangok utánzása

-jó fonémahallás

-szó eleji hanganalízis

-értelmetlen hangsorok utánmondása

-rövid szöveg, mese utánmondása

-szövegemlékezet fejlesztés

 • Vizuális emlékezet

 • Figyelemfejlesztés

 • Látásfejlesztés

-alak-háttér

-alakállandóság

-rész-egész viszonya

 • Nyelvi fejlesztés

-erőteljes artikuláció

-magán- és mássalhangzók tiszta képzése

-magán- és mássalhangzók időtartam gyakorlata

-szókincsfejlesztés kártyákkal

-főfogalom szerinti csoportosítás 

-kép, tartalmi összetartozás keresése a képek között

-szótagolás, ritmizálás

-anyanyelvi grammatizmusok (helyes ragozás, névszói toldalékok)

2. Grafomotoros fejlesztés

A grafomotoros fejlesztés feladata, jó ceruzafogás mellett, egy összerendezett mozgássort kell a gyermeknek elsajátítania: az alkar egyenletes mozgását balról-jobbra összekapcsolva a kéz finom írómozgásával.

 

Vonalvezetési gyakorlatokat tartalmaz, amelyek az írás előgyakorlataként foghatók fel. Játékos, rajzos formában fejleszti

 • a kézügyességet

 • a balról-jobbra írást

 • a grafikus készséget

 • a térben nehezen tájékozódó gyermek író-, rajzoló mozgását

Elősegíti az egy vonallal történő lendületes vonalvezetést.

3. Számolási készségfejlesztés

 • biztos számfogalom kialakítása 10-es számkörben

 • elszámlálás és megszámlálás

 • számjegyek képe

 • számkép-korongkép egyeztetés

 •  mennyiség fogalma: több, kevesebb, ugyanannyi, egyenlő, kisebb, nagyobb, több lett, kevesebb lett

 • összehasonlítások relációs jellel

 • képről történet olvasása (elvettem, hozzátettem)

 • tárgyak, személyek, alakzatok szétválogatása két vagy több szempont alapján

 • sorszámlálás

 • sorozatalkotás tárgyakkal

Tel.:+36/30-90-80-827

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now